சிறு கதைகள்

சிறு கதைகள்

தமிழ் கதைகள் சிறுகதைகள் | சமயங்களில் பொது நீதி

சமயங்களில் பொது நீதி | குன்றக்குடி அடிகளார் மனித உள்ளம் எப்படிப்பட்டது: தமிழ் கதைகள் சிறுகதைகள் – நிறத்தின் கடினத்தன்மை இலக்கி நிகழ்ச்சி செய்து பயன்படும் பொருள்களின்…

Read More »

நீதியை உணர்த்தும் ஐந்து சிறு கதைகள் – Five Short Stories About Justice

நீதியை உணர்த்தும் ஐந்து சிறு கதைகள் – Five Short Stories About Justice 1. ஏழைக்கு நீதி கிடைத்தது – Five Short Stories About…

Read More »
Back to top button