உலகம்

இந்திய வேளாண்மை துறை – Indian Department of Agriculture

இந்திய வேளாண்மை துறை – Indian Department of Agriculture பொருளாதாரம் முன்னேற்றத்தில் வேளாண்மையின் பங்கு நம் நாட்டின் பொருளாதார வாழ்வில், வேளாண்மை மிக முக்கிய பங்கு…

Read More »

நாட்டின் வருமானம் – Indian National Income

நாட்டின் வருமானம் என்றால் என்ன – What Is National Income நாட்டின் வருமானம் – Indian National Income உலகத்தில் சில நாடுகள் செல்வந்த நாடுகளாகவும்,…

Read More »

இந்தியாவின் மக்கள் தொகை – Population of India

இந்தியாவின் மக்கள் தொகை – Population of India   பொதுவாக மக்கள் தொகை என்பது ஒரு நாட்டில் அல்லது ஒரு பகுதியில் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களின்…

Read More »
Back to top button