தங்கம் விலை இன்று 10/06/2023

தங்கம் விலை இன்று 10/06/2023

22 கேரட் தங்கம் 1 கிராம்-ன் விலை இன்று - ₹5,600

22 கேரட் 8 கிராம்

22 கேரட் 8 கிராம்

₹ 44,800

24 கேரட் தங்கம்

1 கிராம்-ன் விலை இன்று - ₹6,061

24 கேரட்

8 கிராம் தங்கம் விலை இன்று - ₹48,208

இன்றைய தங்கம் விலை மதுரை

22 கேரட் தங்கம் 1 கிராம் - ₹5,600

22 கேரட் தங்கம் 8 கிராம் - ₹ 44,800

மதுரை

மதுரை

24 கேரட் தங்கம் 1 கிராம் - ₹6,061

மதுரை

மதுரை

24 கேரட் தங்கம் 8 கிராம் - ₹48,488

மதுரை

மதுரை