கணக்கன்பட்டி சித்தர்

கணக்கன்பட்டி சித்தர்

கணக்கன்பட்டி சித்தரின் முழு பெயர்

பழனிச்சாமி

கணக்கன்பட்டி சித்தர் பிறந்த ஊர்

 திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி

கணக்கன்பட்டி சித்தருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள்

மூட்டை சுவாமிகள்

வேண்டியதை வேண்டிய உடன் வேண்டிய படியே கிடைக்கும் என்கிறார்கள் பல பேர்